česky | deutsch | english | françias | espanol | polski
Pavel LEIER
 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky pojednávají o původu zbraní a jejich zhotoviteli, dále o způsobu užívání, výcviku bezpečného užívání, ošetření po užití a konečně o zásadách, kterými se řídí obchodování.

Původ zbraní

Repliky historických zbraní (meč, kord, dýka, tesák a pod.) vyrábí firma Pavel Leier, Jeníkovice 146, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČ: 45936901 na základě živnostenského listu, evidovaného v živnostenském rejstříku v Hradci Králové pod č. 26203 s předmětem podnikání "Umělecko-řemeslné zpracování kovů".

Zbraně jsou zhotoveny z manganové oceli (ČSN 413180), která má odolnost proti otěru a proto je vhodná na pružiny, resp. pružné elementy; odpovídají Inspekčnímu certifikátu, vystavenému a.s. válcovny plechu Frýdek - Místek. Rukověť je opatřena koženým vinutím (omotávkou), zhotoveným a obarveným v souladu se závazným posudkem Hlavního hygienika České republiky ze dne 31.10.2000.

Způsob užití

Ostrá replika zbraně se nesmí používat k šermu - zda se jedná o ostrou zbraň, rozezná vizuálně každý dospělý člověk, který netrpí některou organickou vadou, snižující rozlišovací schopnost (ostrý - tupý).

Při užívání zbraní je nutné používat následující ochranné pomůcky:

 • maska s atestem FIE 3500 NW,
 • podvesta FIE 800 NW,
 • případně Kevlar FIE 800 NW,
 • kožené (neděravé) rukavice.

Pokud uživatel ochranné pomůcky neužije, vystavuje se na vlastní odpovědnost riziku zranění. Použití zbraně se dále doporučuje proti zbraním od stejného výrobce nebo proti zbraním o stejné tvrdosti. O tom by se měl uživatel při nákupu pečlivě přesvědčit zjištěním u prodejce.

Při užívání zbraně je třeba postupovat tak, aby bylo sníženo riziko úrazu na minumum.

Postup nácviku by měl být následující:

 • pohyby nohou a trupu,
 • základní polohy zbraně,
 • kryty.

Další doporučení

 1. neprovádíme útočné akce plnou silou, ale ve středním napětí, zvláště v konečné fázi útoku,
 2. sečné akce blokujeme v zápěstí tak, aby nedošly na tělo protivníka, pokud by náš útok nekryl (neuvolňujeme a nenapínáme tedy při doseku zápěstí),
 3. bodné akce neprovádíme o ose zbraně, nýbrž jepřevádíme v závěru na řez ostřím nebo rubem (paže tedy svírá s čepelí při dobodu tupý úhel, podobně jako při seku),
 4. při dopadu čepele na kryt se uvolní napětí v rameni, neprotlačuje se kryt ani se nebráníme protiakci,
 5. ani obranné akce neprovádíme silově, kontrolujeme v nich potřebné napětí a počítáme se spoluprací protivníka.

Shora uvedené zásady si zájemce nejlépe osvojí v některé škole šermu pod vedením instruktora, kde výcvik začíná zásadně s tupými zbraněmi. Taková příprava, prováděná velmi zvolna beze spěchu, napomůže dosažení pohybové přesnosti akcí při zachování maximální bezpečnosti. Repliky historických zbraní možno začít používat teprve po zvládnutí základních prvků, v žádném případě nelze připustit volný šerm těžkými zbraněmi, a to ani tupými.

Ošetření zbraně po použití

Po každém použití zbraň pečlivě prohlédneme a odstraníme otřepy (groty) vzniklé během použití. K tomu lze použít diamantový pilník nebo brusku. Jestliže nebude zbraň delší dobu užívána, potřete kovové části konzervačním olejem.

Obchodní podmínky

Prodej shora uvedených výrobků je upraven v části osmé, hlavě druhé občanského zákoníku a podle dohody smluvních stran platí ještě následující podmínky.
 • Náklady spojené s odevzdáním věci kupujícímu včetně balného a náklady s odesláním do místa splnění nese kupující.
 • Má-li výrobek vady nebo vadu, o kterých prodávající ví, je povinen kupujícího při sjednání koupě na ně upozornit.
 • Kupující je povinen při převzetí kupovaných věcí tyto pečlivě prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných zjevných závadách, neboť pozdější reklamaci zjevných vad nemusí prodávající uznat.
 • Záruční doba ostatních vad činí 24 měsíců a začíná běžet převzetí věcí kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou je věc v záruční opravě. V případě výměny věci se záruční doba neprodlužuje.
 • Záruka se vztahuje na zjevné i skryté vady, nikoliv však na vady vzniklé nesprávným použitím (např. ostré zbraně bylo použito k šermu, ačkoliv k šermu není určena) - v takovém případě nelze např. reklamovat zlomenou čepel.
 • Jestliže kupující zjistí na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, má právo na reklamaci. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:
  1. telefonickým oznámením přímo výrobci
  2. písemným oznámením na adresu prodejce (nebo výrobce)
  Po obdržení oznámení o zjištěné závadě prodávající (výrobce) obratem kupujícího informuje o dalším postupu.

V zájmu urychlení vyřízení reklamace zasílejte spolu s reklamací (popisem závady) také celý reklamovaný výrobek (včetně případných úlomků). Dbejte na vhodný obal, který zamezí dalším škodám na výrobku. Je-li závada uznaná výrobcem opravitelná, bude bezplatně opravena. Pokud se prodávající (výrobce) s kupujícím nedohodnou jinak, bude reklamovaná vada odstraněna a reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, zpravidla do 30-ti dnů.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 1. nevhodným zacházením či použitím,
 2. poškozením nadměrným zatěžováním při používání,
 3. jakýmkoliv poškozením živly.

Na žádost kupujícího prodávající poskytne záruku písemnou formou (záruční list), obsahující údaje podle § 620, odst. 3 OZ. Všechna práva a zodpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího (tedy tam, co věc byla koupena). Práva zodpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou a tedy že je bez vad.

Kupující potvrzuje, že byl seznámen s těmito podmínkami.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

© 2006-2009 webdesign facko.info